สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันติพนาพงษ์
 
1. นางเอมอัชนา  วงศ์น้อย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจันทรา  รัชพลธานี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  จะบือ
 
1. นายพศิน  ใบศล
2. นางสาวอรกัญญา  ใบศล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนภาพร  จำรูญไพร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จะเมาะ
 
1. นางสาวปราณี  จะซือ