สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จะลา
 
1. นางสาวรดิวันต์  ราชภัณฑ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 79.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยารักษ์  จ่ายี
2. เด็กหญิงคึพอ  -
3. เด็กหญิงจันทกานต์  จินดาไพร
4. เด็กหญิงจิดาภา  กิจจานุกิจศิลป์
5. เด็กหญิงชุติมา  แสงวัฒน์กุล
6. เด็กหญิงนันทนา  ถึงถาวร
7. เด็กหญิงนันทนา  วัฒนาไพร
8. เด็กชายบัณฑิด  คีรีรงรอง
9. เด็กหญิงบุษกร  ถึงมาลา
10. เด็กหญิงภัทราวดี  จะแส
11. เด็กหญิงมัณฑนา  จะแน
12. เด็กหญิงสุดา  เบญญาภาพันธ์
13. เด็กหญิงสุธิณี  จะผึ
14. เด็กหญิงสุนิสา  กรพินธุ์พายัพ
15. เด็กหญิงอังคณา  จ่าแต่
 
1. นางสาวปราณี  จะซือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรกนก  กาติ๊บ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นางสาวส่อดา  อำรุงวนา
 
1. นางสาวอรกัญญา  ใบศล
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เพลินพัฒนาดี
 
1. นายพศิน  ใบศล
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นางสาววิภา  อนุรักษ์พนาศรี
2. นางสาวเกศินี  โยก่า
 
1. นางสาวนันทพร  ทิพย์พนะ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทนี  ธานีมั่นคงเดช
2. เด็กหญิงภัทรภร  ธานีมั่นคงเดช
3. เด็กหญิงหล้าดา  นาลา
 
1. นางสาวรดิวันต์  ราชภัณฑ์
2. นางเอมอัชนา  วงค์น้อย