สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณี  จำเริญขุนห้วย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  กาติ๊บ
 
2 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมึปอ  จันตา
 
1. นางสาวอรกัญญา  ใบศล
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  พฤกษ์สกุลไพร
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิคม  จะแก่
2. เด็กชายราเชนทร์  สุอิ่ม
3. เด็กชายเกรียงไกร  จะเตอะ
 
1. นายบัณฑิต  กันธิวัง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุติพร  คำใจ
2. เด็กหญิงดาวรุ่ง  จันตา
3. เด็กหญิงไพลิน  ธานีมั่นคงเดช
 
1. นางสาวรดิวันต์  ราชภัณฑ์
2. นางเอมอัชนา  วงค์น้อย