สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดูลอย
 
1. นางพรทิพย์  สารยานตร์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงพะเกล่อ  แดเชอร์
 
1. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงคึดา  -
 
1. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยะมือ
2. เด็กหญิงเกณิกา  ฤทธิ์ศิวิไล
 
1. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายโป๊กา  ดงดินดำ
 
1. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกุลทรัพย์  ดีวา
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  กอวงค์
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงผะมู  มังกรทอง
2. เด็กชายสุวิทย์   จารุธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  อมรวิมาน
 
1. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 70.21 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวัตร  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุจอ
 
1. นางสาวกิตติกานต์  คงแดง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนบัตร  ชื่นวารุณ
2. เด็กหญิงละทู  หล้าหลวง
 
1. นางสาวกิตติกานต์  คงแดง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  มูลแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  รอดอยู่ยืน
3. เด็กชายวราพรรณ  นาภา
 
1. นายจรรยา  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.75 ทอง 5 1. นายพิทักษ์  อาชาสามัคคี
2. นายสุวิทย์  ชัยสร้างสรรค์
3. เด็กชายอุเทน  เรืองเพชรสกุล
 
1. นายจรรยา  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวชิรภรณ์  ดงดินดำ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันธิวงค์
3. เด็กหญิงเตที  แดเชอร์
 
1. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงมัลลิกา  กะทุ
 
1. นางสาวนริศรา  จันทร์คำ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาส่อ  เชืื้ื้อสายวิบูลย์
2. เด็กชายดำรง  ตินุ
3. เด็กชายผดุง  อภิชัยศรีเลิศ
4. เด็กชายพาสุพะ  ไม่ระบุนามสกุล
5. เด็กชายวันชาติ  วนาศิลป์
6. เด็กชายวิชิต  ดงดินดำ
7. เด็กชายสวัสดิ์  ศิลป์ชัยก้องคีรี
8. เด็กชายอภัทรพงศ์  ดีกุ่ย
 
1. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
2. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
3. นายภานุ  จันทร์ชม