สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดูลอย
 
1. นางพรทิพย์  สารยานตร์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยะมือ
2. เด็กหญิงเกณิกา  ฤทธิ์ศิวิไล
 
1. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายโป๊กา  ดงดินดำ
 
1. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกุลทรัพย์  ดีวา
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม