สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงพะเกล่อ  แดเชอร์
 
1. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงคึดา  -
 
1. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  กอวงค์
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงผะมู  มังกรทอง
2. เด็กชายสุวิทย์   จารุธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  อมรวิมาน
 
1. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 70.21 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวัตร  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุจอ
 
1. นางสาวกิตติกานต์  คงแดง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงมัลลิกา  กะทุ
 
1. นางสาวนริศรา  จันทร์คำ