สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  พะแฮ
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงจินตพร  เคารพปรัชญา
2. เด็กชายชัยมุน  ประพาสภารา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อมจรณา
 
1. นายเรืองเดช  วิจารณ์จิตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุณี  สุกิตติกุล
2. เด็กชายพรชัย  เคารพปรัชญา
3. เด็กชายวีรชล  จันทร์มูล
 
1. นางนครินทร์  ก๋ายอด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ชานุ
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายวัชรากร  ว่องกีฬา
2. เด็กชายอนุสรณ์  วิสัยพัฒนา
3. เด็กชายอภิชาติ  กุสุมาไพร
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายธีรชัย  วิลัยพัฒนา
2. เด็กชายธีรยุทธ  เพลินพัฒนาชัย
3. เด็กชายสันชัย  กุสุมาไพร
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เคารพปรัชญา
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายต่อพงศ์  อุ่นอุดมวนา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  สุขกลางดง
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เคารพปรัชญา
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  สุกิตดิกุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เคารพปรัชญา
3. เด็กหญิงอริษา  วิภาสังขร
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
2. นางสมพร  สุภา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดลยา  ว่องกีฬา
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  หมดสังข์
3. เด็กหญิงวรนุช  เพลินพัฒนาดี
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
2. นางสมพร  สุภา
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภาพร  อนุรักษ์พนาศรี
2. เด็กหญิงวรางคณา  จานเหล็ก
3. เด็กหญิงสรินทรา  เพลินพัฒนาดี
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
2. นางสุกัญญา  สุทธติกานต์