สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงจินตพร  เคารพปรัชญา
2. เด็กชายชัยมุน  ประพาสภารา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อมจรณา
 
1. นายเรืองเดช  วิจารณ์จิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุณี  สุกิตติกุล
2. เด็กชายพรชัย  เคารพปรัชญา
3. เด็กชายวีรชล  จันทร์มูล
 
1. นางนครินทร์  ก๋ายอด
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายธีรชัย  วิลัยพัฒนา
2. เด็กชายธีรยุทธ  เพลินพัฒนาชัย
3. เด็กชายสันชัย  กุสุมาไพร
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  สุกิตดิกุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เคารพปรัชญา
3. เด็กหญิงอริษา  วิภาสังขร
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
2. นางสมพร  สุภา
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภาพร  อนุรักษ์พนาศรี
2. เด็กหญิงวรางคณา  จานเหล็ก
3. เด็กหญิงสรินทรา  เพลินพัฒนาดี
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
2. นางสุกัญญา  สุทธติกานต์