สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวิณี  เวียงศิลา
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปวงคำคง
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงเอมวลี  หาญหม่อง
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ชาตรียินดี
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรจนา  พัชรบารมี
2. เด็กชายวิโรจน์  ดินแดนวนา
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจ่าดี  ดุษฎีไมตรี
2. เด็กหญิงบุษบา  พานสกุลดี
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงโยดา  เจริญศรีมติวงค์
 
1. นายวิศเวศ  เด่นศิริกุล
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายศุภชัย  เวียงศิลา
 
1. นายวิศเวศ  เด่นศิริกุล
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ดีหลวง
2. เด็กหญิงยุวดี  สาดเรศจำลอง
3. นายสุรัต  กุลศิวะพร
 
1. นางเสาวนีย์  อินต๊ะปัญญา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ม่อนจองตระกูล
2. เด็กหญิงณัตินี  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงดิว  สาคเรศจำลอง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  พาเต๊ะ
5. เด็กหญิงพิมพิไล  ทัศไนยพร้อม
6. เด็กหญิงภาวิณี  เวียงศิลา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชโยปรีดา
8. เด็กหญิงศศิธร  วงโยโพ
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  วังเจริญ
10. เด็กหญิงสุจิตรา  พานสกุลดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  วงค์โย่โพ
2. นายวีระ  ยะอนันต์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  กระทิงใหญ่
2. เด็กหญิงสิริภรณ์  ดิเจ
 
1. นายปกาสิทธิ์  อ่างคำ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดิเหง่  รำไพระหง
2. เด็กหญิงพนิดา  สมพงษ์อุทัย
 
1. นายอดิศักดิ์  อินต๊ะปัญญา
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาซอ
 
1. นางธนพร  กิ่งสายหยุด
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เลาหาง
 
1. นายณัฐพัชร  ตาคำ
 
15 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  กะโหย่
 
1. นายณัฎฐพัชร  ตาคำ
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาติบู  อภัยละม้าย
2. เด็กชายลามือทู  วิเศษพัฒนาพล
3. เด็กชายสุรพล  หทัยอมรวงศ์
 
1. นายณัฎฐพัทร  ตาคำ
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรรณวิธู  ละเจ
 
1. นางชลิดา  แสนเหนือ
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หล้าเจ
 
1. นางชลิดา  แสนเหนือ
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  แสวงสุข
 
1. นางธนพร  กิ่งสายหยุด
 
20 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หล้ามา
2. เด็กหญิงกัลยา  เพลินพัฒนาชัย
3. เด็กหญิงชุติมา  โปธิยา
4. นายณัฐภาส  แสงสีบรรพต
5. นายดำรงค์  สมพงษ์อุทัย
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วังแก้ว
7. เด็กหญิงนวพร  คล้ายพวก
8. เด็กหญิงนันทวัน  นันทตระกูลวงศ์
9. เด็กชายบุญฤทธิ์  หารหม่อง
10. เด็กหญิงรจนา  ศรีสุวรรณ
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทาดี
12. เด็กหญิงสรารัตน์  หล้ามา
13. เด็กหญิงอาทิตยา  กิจจานุกิจศิลป์
 
1. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
2. นางชลิดา  แสนเหนือ
3. นางสาวศรินยา  ดวงสัน
4. นางสาวสกาวรัตน์  แก้วบุญปัน
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายวราวุฒิ  ตุ้ยตามพันธุ์
2. เด็กชายวัชระ  พงศาสัตย์
 
1. นางธนพร  กิ่งสายหยุด
2. นายอังคาร  วงค์มะโน
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดิสกุล  พัสดุดี
2. เด็กชายทัศนัย  จาละ
3. เด็กชายวันแล  ชาตรียินดี
 
1. นายอังคาร  วงค์มะโน
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธงชัย  จันป้อม
2. เด็กหญิงนุดา  คล่องดารณี
 
1. นายอังคาร  วงค์มะโน
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนพร  ศรีอาจ
2. เด็กหญิงฐิติมา  เป็งเมืองมูล
 
1. นายอดิศักดิ์  อินต๊ะปัญญา
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทอะลอย
2. เด็กชายปฏิพล  บรรพตธรรมดา
3. เด็กชายสิทธิเดช  แก้วตา
 
1. นายสุริยา  กติกาธรรม
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุณยนุช  ร่มพุทธรักษา
2. เด็กชายปกรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอังคาร  วงค์มะโน
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงนุชรี  กติกาชีวิน
3. เด็กหญิงวชิรญา  จารุมาโนชญ์
 
1. นายณัฏฐพัชร  ตาคำ
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปวงคำคง
 
1. นางสาวลลิกา  อินถา