สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปวงคำคง
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ชาตรียินดี
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรจนา  พัชรบารมี
2. เด็กชายวิโรจน์  ดินแดนวนา
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงโยดา  เจริญศรีมติวงค์
 
1. นายวิศเวศ  เด่นศิริกุล
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายศุภชัย  เวียงศิลา
 
1. นายวิศเวศ  เด่นศิริกุล
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาซอ
 
1. นางธนพร  กิ่งสายหยุด