สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวิณี  เวียงศิลา
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงเอมวลี  หาญหม่อง
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ม่อนจองตระกูล
2. เด็กหญิงณัตินี  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงดิว  สาคเรศจำลอง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  พาเต๊ะ
5. เด็กหญิงพิมพิไล  ทัศไนยพร้อม
6. เด็กหญิงภาวิณี  เวียงศิลา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชโยปรีดา
8. เด็กหญิงศศิธร  วงโยโพ
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  วังเจริญ
10. เด็กหญิงสุจิตรา  พานสกุลดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  วงค์โย่โพ
2. นายวีระ  ยะอนันต์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรรณวิธู  ละเจ
 
1. นางชลิดา  แสนเหนือ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดิสกุล  พัสดุดี
2. เด็กชายทัศนัย  จาละ
3. เด็กชายวันแล  ชาตรียินดี
 
1. นายอังคาร  วงค์มะโน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุณยนุช  ร่มพุทธรักษา
2. เด็กชายปกรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอังคาร  วงค์มะโน