สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจ่าดี  ดุษฎีไมตรี
2. เด็กหญิงบุษบา  พานสกุลดี
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ดีหลวง
2. เด็กหญิงยุวดี  สาดเรศจำลอง
3. นายสุรัต  กุลศิวะพร
 
1. นางเสาวนีย์  อินต๊ะปัญญา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดิเหง่  รำไพระหง
2. เด็กหญิงพนิดา  สมพงษ์อุทัย
 
1. นายอดิศักดิ์  อินต๊ะปัญญา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เลาหาง
 
1. นายณัฐพัชร  ตาคำ
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  กะโหย่
 
1. นายณัฎฐพัชร  ตาคำ
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาติบู  อภัยละม้าย
2. เด็กชายลามือทู  วิเศษพัฒนาพล
3. เด็กชายสุรพล  หทัยอมรวงศ์
 
1. นายณัฎฐพัทร  ตาคำ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หล้าเจ
 
1. นางชลิดา  แสนเหนือ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  แสวงสุข
 
1. นางธนพร  กิ่งสายหยุด
 
9 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หล้ามา
2. เด็กหญิงกัลยา  เพลินพัฒนาชัย
3. เด็กหญิงชุติมา  โปธิยา
4. นายณัฐภาส  แสงสีบรรพต
5. นายดำรงค์  สมพงษ์อุทัย
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วังแก้ว
7. เด็กหญิงนวพร  คล้ายพวก
8. เด็กหญิงนันทวัน  นันทตระกูลวงศ์
9. เด็กชายบุญฤทธิ์  หารหม่อง
10. เด็กหญิงรจนา  ศรีสุวรรณ
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทาดี
12. เด็กหญิงสรารัตน์  หล้ามา
13. เด็กหญิงอาทิตยา  กิจจานุกิจศิลป์
 
1. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
2. นางชลิดา  แสนเหนือ
3. นางสาวศรินยา  ดวงสัน
4. นางสาวสกาวรัตน์  แก้วบุญปัน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายวราวุฒิ  ตุ้ยตามพันธุ์
2. เด็กชายวัชระ  พงศาสัตย์
 
1. นางธนพร  กิ่งสายหยุด
2. นายอังคาร  วงค์มะโน
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธงชัย  จันป้อม
2. เด็กหญิงนุดา  คล่องดารณี
 
1. นายอังคาร  วงค์มะโน
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทอะลอย
2. เด็กชายปฏิพล  บรรพตธรรมดา
3. เด็กชายสิทธิเดช  แก้วตา
 
1. นายสุริยา  กติกาธรรม
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนพร  ศรีอาจ
2. เด็กหญิงฐิติมา  เป็งเมืองมูล
 
1. นายอดิศักดิ์  อินต๊ะปัญญา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงนุชรี  กติกาชีวิน
3. เด็กหญิงวชิรญา  จารุมาโนชญ์
 
1. นายณัฏฐพัชร  ตาคำ
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปวงคำคง
 
1. นางสาวลลิกา  อินถา