สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกชกร  พลอยแก้ว
2. เด็กหญิงกวินณา  จันทโลก
3. เด็กหญิงศศิพร  หลานปั๋น
 
1. นางสาวประภาพร  เร่งเร็ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 67.33 ทองแดง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำฟู
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ไชยวงษ์
 
1. นางภัทรวดี  สถิตยัง