สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรศุตร์  เขียนวุฒิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทะคำ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  วังสมุด
4. เด็กหญิงจันจิรา  พนาขุนเขา
5. เด็กหญิงฐิติวัลย์  มังแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันตา
7. เด็กหญิงณัฐริกา  สานมะโน
8. เด็กชายตรรกวิทย์  ศรีวิชัย
9. เด็กชายธนกฤต  ปันปา
10. เด็กหญิงพรนภา  สมบัติท้องทุ่ง
11. เด็กหญิงพรรษา  อินตา
12. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ชัยสร้างสรรค์
13. เด็กชายวินัย  ชัยสัญจาริก
14. เด็กหญิงศศิพร  หลานปัน
15. เด็กหญิงสุภาพร  พงษ์สุวรรณ
16. เด็กหญิงสุวิภา  ท้าวภิบาล
17. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยลังการ์
18. เด็กชายอาทิตย์  แสะวา
19. เด็กชายเบียร์  กะสังข์
20. เด็กหญิงโสมสุรีย์  โฉมสุริยฉาย
 
1. นางสาวนภาพร  อินอ้าย
2. นางสาวประภาพร  เร่งเร็ว
3. นางภัทรวดี  สถิตยัง
4. นางสาวภัสดาภรณ์  บุญทา
5. นางสาวอภิญญา  ยารังษี
 
2 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  พนาขุนเขา
2. เด็กหญิงฐิติวัลย์  มังแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันตา
4. เด็กหญิงพรนภา  สมบัติท้องทุ่ง
5. เด็กหญิงพรรษา  อินตา
6. เด็กหญิงสุวิภา  ท้าวภิบาล
7. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยลังกา
8. เด็กหญิงโสมสุรีย์  โสมสุริยฉาย
 
1. นางสาวภัสดาภรณ์  บุญทา