สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญารัตน์  เกียรติเจริญบุญ
 
1. นางเบญจา  แสนสุข
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นันตา
 
1. นายประเสริฐ  แสนสุข
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรนภา  แก้วคำ
 
1. นางเบญจา  แสนสุข
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อินทรธรรมา
2. เด็กหญิงลลนา  กันทะตุ่น
3. เด็กหญิงสุทธิดา  นภาปิติเกษม
 
1. นางสาวศลิษา  ผัดตุ่น
2. นางสาวศศิวรรณ  แป็ดแก้ว
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนัญญา  จินะดา
2. เด็กหญิงปานชนก  เกียรติเจริญบุญ
3. เด็กชายพงศกร  ใจยา
 
1. นางณภัทร  ณัฎฐวี
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจินตนา  น้อยพรม
2. เด็กหญิงศริญญา  ทนันชัย
 
1. นางสาวมยุรี  กันทะหลั่น
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  อุปละ
2. เด็กชายธีระเดช  ถามา
3. เด็กชายแดน  แก้วคำ
 
1. นางณภัทร  ณัฎฐวี
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายสุวินัย  เขียวเรือน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทิมา
3. เด็กชายเสถียร  กันทะตุ่น
 
1. นางณภัทร  ณัฎฐวี
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอานนท์  พิสัยพงศ์
 
1. นางสุรีรัตน์  ไชยวัณณ์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงทับทิม  กาวิน
 
1. นางสุรีรัตน์  ไชยวัณณ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายดนัย  ปันเหมย
2. เด็กชายเดชา  ถามา
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  พรหมรินทร์
 
1. นายประยูร  โกฏธิ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 9 1. นายกล้าณรงค์  ตุ่นกุณา
2. นายจักรกริช  เนียมเงิน
3. เด็กชายศราวุธ  ศรีพนม
 
1. นายประยูร  โกฏธิ