สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญารัตน์  เกียรติเจริญบุญ
 
1. นางเบญจา  แสนสุข
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนัญญา  จินะดา
2. เด็กหญิงปานชนก  เกียรติเจริญบุญ
3. เด็กชายพงศกร  ใจยา
 
1. นางณภัทร  ณัฎฐวี
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจินตนา  น้อยพรม
2. เด็กหญิงศริญญา  ทนันชัย
 
1. นางสาวมยุรี  กันทะหลั่น
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายดนัย  ปันเหมย
2. เด็กชายเดชา  ถามา
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  พรหมรินทร์
 
1. นายประยูร  โกฏธิ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 9 1. นายกล้าณรงค์  ตุ่นกุณา
2. นายจักรกริช  เนียมเงิน
3. เด็กชายศราวุธ  ศรีพนม
 
1. นายประยูร  โกฏธิ