สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นันตา
 
1. นายประเสริฐ  แสนสุข
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายสุวินัย  เขียวเรือน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทิมา
3. เด็กชายเสถียร  กันทะตุ่น
 
1. นางณภัทร  ณัฎฐวี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอานนท์  พิสัยพงศ์
 
1. นางสุรีรัตน์  ไชยวัณณ์