สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรนภา  แก้วคำ
 
1. นางเบญจา  แสนสุข
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อินทรธรรมา
2. เด็กหญิงลลนา  กันทะตุ่น
3. เด็กหญิงสุทธิดา  นภาปิติเกษม
 
1. นางสาวศลิษา  ผัดตุ่น
2. นางสาวศศิวรรณ  แป็ดแก้ว
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  อุปละ
2. เด็กชายธีระเดช  ถามา
3. เด็กชายแดน  แก้วคำ
 
1. นางณภัทร  ณัฎฐวี
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงทับทิม  กาวิน
 
1. นางสุรีรัตน์  ไชยวัณณ์