สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมล  ยศยิ่งอภิราม
 
1. นายชัยชาญ  สุทันตกุล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายฉ่วยซอ  เก่งไฉไล
 
1. นางสาวธัญพิชชา  จันทร์หล้า
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงดาดา  เก่งไฉไล
2. เด็กหญิงพะดา  บุญนพไท
 
1. นางสาวธัญพิชชา  จันทร์หล้า
2. นายวิวัฒน์  รวมเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไพรอุดมเงิน
 
1. นางสาวสายพิณ  ถือบุญ
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวัชรชัย  คำซองเมือง
 
1. นางสาวกิ่งสอน  น้ำซา
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอุทัย  อำไพม้ากุล
 
1. นางสาวสายพิณ  ถือบุญ
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงดาเง่  ชาตรียินดี
 
1. นางสาวกิ่งสอน  น้ำสา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงศริยา  ทองสา
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราพร  พงศ์โชติสาคร
2. เด็กหญิงปวีณา  เกียรติยิ่งสิริ
 
1. นางฤทัยรัตน์  กุศลินมงคล
2. นายสัจจา  ประชันกิจพัฒนา
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุภาพ  เสน่ห์อนุรักษ์
 
1. นางฤทัยรัตน์  กุศลินมงคล
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณี  เก่งไฉไล
2. เด็กชายภูผา  พาแอะ
 
1. นางฤทัยรัตน์  กุศลินมงคล
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมสุขเสมา
2. เด็กหญิงพะนี  เกียรติยิ่งศิริ
 
1. นายพัชรณภางค์  พลนาค
2. นายฤทัยรัตน์  กุสลืนมงคล
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หทัยผ่องใส
2. เด็กชายวิชัย  วินิจหัตกุล
3. เด็กชายสมชาติ  สมสุขเสมา
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงนอแซ  มนัสพิพัฒ
 
1. นางสาวพีรณัฐ  มาลีแย้มอรุณ
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงนอแซ  มนัสพิพัฒ
 
1. นายสัจจา  ประชันกิจพัฒนา
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุขกำเนิด
2. เด็กชายยุทธนา  ใจเมืองออน
 
1. นางสาวพิชญาดา  สุขสวัสดิ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจะบู  ดาซอ
2. เด็กชายสุกา  พะเลนอย
3. เด็กหญิงไพจิตร  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนราวิชญ์  เป็งหล้า
 
1. นางสาวพีรณัฐ  มาลีแย้มอรุณ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  หาญเมือง
 
1. นางสาวพีรณัฐ  มาลีแย้มอรุณ
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มูลละ
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 6 1. เด็กชายกวิน  สถิรกุลพงศ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  จ่อลอย
3. เด็กชายสุวิทย์  มะเชอพะ
 
1. นางสาวนิภาพร  จันทร์ดี
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภา  วิภาจำปา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วิสัยพัฒนาพล
3. เด็กหญิงเอมิกา  ลิซอ
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ