สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไพรอุดมเงิน
 
1. นางสาวสายพิณ  ถือบุญ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวัชรชัย  คำซองเมือง
 
1. นางสาวกิ่งสอน  น้ำซา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอุทัย  อำไพม้ากุล
 
1. นางสาวสายพิณ  ถือบุญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนราวิชญ์  เป็งหล้า
 
1. นางสาวพีรณัฐ  มาลีแย้มอรุณ