สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายฉ่วยซอ  เก่งไฉไล
 
1. นางสาวธัญพิชชา  จันทร์หล้า
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงดาดา  เก่งไฉไล
2. เด็กหญิงพะดา  บุญนพไท
 
1. นางสาวธัญพิชชา  จันทร์หล้า
2. นายวิวัฒน์  รวมเจริญ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราพร  พงศ์โชติสาคร
2. เด็กหญิงปวีณา  เกียรติยิ่งสิริ
 
1. นางฤทัยรัตน์  กุศลินมงคล
2. นายสัจจา  ประชันกิจพัฒนา
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมสุขเสมา
2. เด็กหญิงพะนี  เกียรติยิ่งศิริ
 
1. นายพัชรณภางค์  พลนาค
2. นายฤทัยรัตน์  กุสลืนมงคล
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงนอแซ  มนัสพิพัฒ
 
1. นางสาวพีรณัฐ  มาลีแย้มอรุณ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงนอแซ  มนัสพิพัฒ
 
1. นายสัจจา  ประชันกิจพัฒนา