สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมล  ยศยิ่งอภิราม
 
1. นายชัยชาญ  สุทันตกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงศริยา  ทองสา
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุภาพ  เสน่ห์อนุรักษ์
 
1. นางฤทัยรัตน์  กุศลินมงคล
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณี  เก่งไฉไล
2. เด็กชายภูผา  พาแอะ
 
1. นางฤทัยรัตน์  กุศลินมงคล
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หทัยผ่องใส
2. เด็กชายวิชัย  วินิจหัตกุล
3. เด็กชายสมชาติ  สมสุขเสมา
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุขกำเนิด
2. เด็กชายยุทธนา  ใจเมืองออน
 
1. นางสาวพิชญาดา  สุขสวัสดิ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจะบู  ดาซอ
2. เด็กชายสุกา  พะเลนอย
3. เด็กหญิงไพจิตร  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มูลละ
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 6 1. เด็กชายกวิน  สถิรกุลพงศ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  จ่อลอย
3. เด็กชายสุวิทย์  มะเชอพะ
 
1. นางสาวนิภาพร  จันทร์ดี
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภา  วิภาจำปา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วิสัยพัฒนาพล
3. เด็กหญิงเอมิกา  ลิซอ
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ