สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซิแบร สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายควาดา  ประดับหยก
 
1. นางสาวกลอยใจ  ปั้นติ๊บ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายพิษณุ  เมธายอด
2. เด็กชายสุรดา  ชาญชนวุฒิ
3. เด็กชายสุวิทย์  พงศาสัตย์๋
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เปอลอย