สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปาลินี  เมืองมูล
 
1. นางสาวสุนิสา  มณีวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวนิดา  มหาวรรณ์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวนิภาพร  สันดวงดี
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐวัตร  ชาตรียินดี
 
1. นางสาวสุนิสา  มณีวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปิ่นเงิน  สะมุกุ๊
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  พาณีเฟื่องฟู
3. เด็กหญิงอาพาพร  พนาวัน
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจินต์สุฑา  ชื่นวารุณ
2. เด็กหญิงลดาวรรณ  พาณีเฟื่องฟู
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พงศาสัตย์
 
1. นางนงนภา  เจซอ
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์สวย  บุษบาไกวัลย์
2. เด็กชายนพรัตน์  ฝนเมฆ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ผัดหมูคำ
 
1. นางนงนภา  เจซอ
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายวิชัย  ไม่ระบุนามสกุล
2. เด็กชายสุรชัย  เฟื่องยศพินิจ
3. เด็กชายอมรรัคน์  ชาตรียินดี
 
1. นางณิชากร  ชื่นวารุณ
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันนราไพร  มาลัยวิภา
2. เด็กชายวีระ  กุสุมาไพร
3. เด็กชายเหง่พอ  ประดับหยก
 
1. นางสาวสุชาดา  แก้วจันทร์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีราธิวัฒน์  เครือใจ
2. เด็กชายบูศรินทร์  ก้อนแก้ว
3. เด็กชายสดใส  โสมสุริยฉาย
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายกวิน  จันทร์หล้า
2. เด็กชายจีราธิวัฒน์  เครือใจ
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายบุศรินทร์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายสดใส  โสมสุริยฉาย
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65.99 ทองแดง 7 1. เด็กชายขุนพล  เขียวหน่อเมือง
 
1. นางสาวศิริพร  คงแดง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65.32 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนธิดา  ผาแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  คงแดง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.96 เงิน 9 1. เด็กชายชัยพร  พาณีเฟื่องฟู
2. เด็กชายชัยพร  สุพอ
3. เด็กชายทองบุญ  ชาญชนวุฒิ
4. เด็กชายทีผะ  หน่อไพรสน
5. เด็กชายปิมู  ลิซอ
6. เด็กชายอภิชาต  สาธิตบุญ
 
1. นายกร  อินต๊ะพันธ์