สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวนิดา  มหาวรรณ์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวนิภาพร  สันดวงดี
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปิ่นเงิน  สะมุกุ๊
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  พาณีเฟื่องฟู
3. เด็กหญิงอาพาพร  พนาวัน
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65.99 ทองแดง 7 1. เด็กชายขุนพล  เขียวหน่อเมือง
 
1. นางสาวศิริพร  คงแดง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65.32 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนธิดา  ผาแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  คงแดง