สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจินต์สุฑา  ชื่นวารุณ
2. เด็กหญิงลดาวรรณ  พาณีเฟื่องฟู
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พงศาสัตย์
 
1. นางนงนภา  เจซอ
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายวิชัย  ไม่ระบุนามสกุล
2. เด็กชายสุรชัย  เฟื่องยศพินิจ
3. เด็กชายอมรรัคน์  ชาตรียินดี
 
1. นางณิชากร  ชื่นวารุณ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายกวิน  จันทร์หล้า
2. เด็กชายจีราธิวัฒน์  เครือใจ
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.96 เงิน 9 1. เด็กชายชัยพร  พาณีเฟื่องฟู
2. เด็กชายชัยพร  สุพอ
3. เด็กชายทองบุญ  ชาญชนวุฒิ
4. เด็กชายทีผะ  หน่อไพรสน
5. เด็กชายปิมู  ลิซอ
6. เด็กชายอภิชาต  สาธิตบุญ
 
1. นายกร  อินต๊ะพันธ์