สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์สวย  บุษบาไกวัลย์
2. เด็กชายนพรัตน์  ฝนเมฆ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ผัดหมูคำ
 
1. นางนงนภา  เจซอ
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันนราไพร  มาลัยวิภา
2. เด็กชายวีระ  กุสุมาไพร
3. เด็กชายเหง่พอ  ประดับหยก
 
1. นางสาวสุชาดา  แก้วจันทร์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีราธิวัฒน์  เครือใจ
2. เด็กชายบูศรินทร์  ก้อนแก้ว
3. เด็กชายสดใส  โสมสุริยฉาย
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายบุศรินทร์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายสดใส  โสมสุริยฉาย
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ