สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์ธรรม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุภาบุญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุริยัญ  โคะเจ
 
1. นายสุทธิชัย  อัมโรสถ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจะดี  เด่นเดือน
 
1. นายทรงวุฒิ  สุดใจ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์แดง  พิลาสชวนพิศ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงคมพันธ์  ชาตรียินดี
2. เด็กหญิงสุขเย็น  แปะพอ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
2. นางอัญญรัตน์  มณีทอง
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายจอบู  บุจอ
2. เด็กชายพะสุเจ  โคะเจ
3. เด็กชายวิษณุ  ใจงาม
 
1. นางวรรณริยา  ดลภักดี
2. นายวิรัตน์  เกล่แฮ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนะงะ  จะเตาะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จะยอ
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ไพโรจน์พัสถาน
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชนกฤษ
5. เด็กหญิงวาผะ  หน่อชะเจ
6. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวนัฐริกา  คำใจ
2. นายภัคพงศ์  สิงห์วงค์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายพงศกร  มาเขียว
2. เด็กชายอัฐวุฒิ  น้อยมูล
 
1. นายภัคพงศ์  สิงห์วงค์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยา  ดีคอย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  น่อชะเจ
3. เด็กหญิงเตอเลอ  เอกเอราวัณ
 
1. นายภัคพงศ์  สิงห์วงค์