สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุภาบุญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์แดง  พิลาสชวนพิศ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงคมพันธ์  ชาตรียินดี
2. เด็กหญิงสุขเย็น  แปะพอ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
2. นางอัญญรัตน์  มณีทอง
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายจอบู  บุจอ
2. เด็กชายพะสุเจ  โคะเจ
3. เด็กชายวิษณุ  ใจงาม
 
1. นางวรรณริยา  ดลภักดี
2. นายวิรัตน์  เกล่แฮ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายพงศกร  มาเขียว
2. เด็กชายอัฐวุฒิ  น้อยมูล
 
1. นายภัคพงศ์  สิงห์วงค์