สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกชพร  ปู่ดี
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงค์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายคุณานันท์  ปู่หล้า
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงศ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ปู่ปี
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงค์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์เป็ง
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงค์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนุช  ลุงกอ
 
1. นางกาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประจักษ์วิไล
 
1. นางกาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์เป็ง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ต๋าฝั้น
3. เด็กหญิงบุศราคัม  ธรรมวงค์
 
1. นางจันทรา  อ้ายจันแก้ว
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายหิรัญญา  สุดใจ
2. เด็กชายอดิเรก  โม๊ะแก้ว
 
1. นางกาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปู่คำ
 
1. นายสุพล  แสงจันทร์