สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกชพร  ปู่ดี
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงค์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายคุณานันท์  ปู่หล้า
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประจักษ์วิไล
 
1. นางกาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม