สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ปู่ปี
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงค์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์เป็ง
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงค์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปู่คำ
 
1. นายสุพล  แสงจันทร์