สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์เป็ง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ต๋าฝั้น
3. เด็กหญิงบุศราคัม  ธรรมวงค์
 
1. นางจันทรา  อ้ายจันแก้ว
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายหิรัญญา  สุดใจ
2. เด็กชายอดิเรก  โม๊ะแก้ว
 
1. นางกาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม