สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หนูคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วทันใจ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวงศพัทธ์  สาระติ
 
1. นางประไพรัตน์  เผือกเอี่ยม
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวนิตชญา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำหล้า
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ตาลี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกนก  ตุ้ยเทียม
2. เด็กหญิงประภาพร  ปวนปินตา
3. เด็กหญิงวนิตชญา  สมบูรณ์
 
1. นางประไพรัตน์  เผือกเอี่ยม
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   1. นางประไพรรัตน์  เผือกเอี่ยม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉั่วจา
 
1. นางสุภาวรรณ  สีสด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิรินอก
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วทันใจ
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุปรีดา  เคียงอมร
 
1. นางพิชญากร  ยศเดชากิตติ์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ตาลี
 
1. นางเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงวารุภรณ์  แดงหมด
 
1. นางเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุกฤต  สาระติ
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วทันใจ
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีมา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์ไชยมูล
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนี  เคียงอมร
2. เด็กชายเด่นภูมิ  ยานะโค
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนฤพร  สมโน
2. เด็กหญิงภาณิศา  โพธิปัด
3. เด็กหญิงศิรินภา  ตุยทัง
 
1. นางพิชญากร  ยศเดชากิตติ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  ศรีมา
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จาเรือน
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิชชา  ปัญโญ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธนพร  ปันสลี
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ตันมูล
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีมา
 
1. นางพิชญากร  ยศเดชากิตติ์
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ม่วงคำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยะมัง
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สมคำปา
 
1. นางสุภาวรรณ  สีสด
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรุณี  ตระกูลสาทร
2. เด็กชายภูวดล  สาระติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยะมัง
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิศรุต  ชัยชนะ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยะมัง
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คำนิมิตร
2. เด็กหญิงมณฑ์พิชยา  คำภีระ
3. เด็กชายวงศธร  เจภูติ
 
1. นางสาวสายฟ้า  มะโล่