สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวงศพัทธ์  สาระติ
 
1. นางประไพรัตน์  เผือกเอี่ยม
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวนิตชญา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำหล้า
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล