สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หนูคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วทันใจ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   1. นางประไพรรัตน์  เผือกเอี่ยม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉั่วจา
 
1. นางสุภาวรรณ  สีสด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิรินอก
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วทันใจ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุปรีดา  เคียงอมร
 
1. นางพิชญากร  ยศเดชากิตติ์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ตาลี
 
1. นางเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุกฤต  สาระติ
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วทันใจ
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิศรุต  ชัยชนะ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยะมัง