สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกนก  ตุ้ยเทียม
2. เด็กหญิงประภาพร  ปวนปินตา
3. เด็กหญิงวนิตชญา  สมบูรณ์
 
1. นางประไพรัตน์  เผือกเอี่ยม
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงวารุภรณ์  แดงหมด
 
1. นางเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีมา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์ไชยมูล
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนี  เคียงอมร
2. เด็กชายเด่นภูมิ  ยานะโค
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  ศรีมา
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จาเรือน
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิชชา  ปัญโญ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ม่วงคำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยะมัง
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สมคำปา
 
1. นางสุภาวรรณ  สีสด
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรุณี  ตระกูลสาทร
2. เด็กชายภูวดล  สาระติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยะมัง