สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ซอนแสน
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุขต้อ
2. เด็กหญิงณัฐยมล  สายแก้ว
3. เด็กหญิงต้นหนาว  ธงเทียน
4. เด็กหญิงบุญรักษา  บุญเรือง
5. เด็กหญิงสุคลธวา  เพลารัมย์
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดำยา
2. เด็กหญิงปรียานุช  แก้วกัน
3. เด็กหญิงปาริเยค  สุขตั๋น
4. เด็กหญิงพัชรพร  คำแก้ว
5. เด็กหญิงสุธินี  รอดรัตนดิลก
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายธนพงษ์  นามวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หลวงแบน
 
1. นางสาวยุพา  สิงห์น้อย
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวริษา  สุขต้อ
2. เด็กหญิงสุนิษา  ปานันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์  ชัยลังกา
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายจักรพันธ์  ตุ่นเตย
2. เด็กชายณัฐชนนท์  สุวรรณ์
3. เด็กชายธีรัชชา  ดำยา
 
1. นางธนวันต์  อินต๊ะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.99 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฌา  โยธานันท์
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.32 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ต๋าคำ
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุญนิศา  ทาคำ
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายกรวิชญ์  สิทธิ
2. เด็กชายชัชชัย  ใจปา
3. เด็กชายณณัฐ  มาวิน
4. เด็กชายทินนกร  วงค์เรือน
5. เด็กชายธรรค์  ตีวงค์
6. เด็กชายปรเมษฐ์  สุขตั๋น
 
1. นายนิคม  โชติชื่น
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐอานนท์  มีมัง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ปู่หล้า
3. เด็กชายวิชชากร  ตุยทัง
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ก๋าใจ
5. เด็กชายศุภกิตติ์  ตามะ
6. เด็กชายอนุวัตร  พิมสาร
 
1. นายสรรค์ธวัฒน์  สมป้อม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เขียวมัง
2. เด็กหญิงสิริผกา  ศิริหมี
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสราวุฒิ  ทาวัน
2. เด็กชายสุพิชฌาย์  ตั๋นแก้ว
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใหม่นวล
2. เด็กหญิงมนัสชนก  มีสัตย์
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงรสนันท์   ใจเร่ง
 
1. นางพรพิมล  ยารังษี
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมโน
2. เด็กชายปฏิวัฒน์  ผุยใจ
3. เด็กชายพงศ์ปณต  ทับทั่ง
 
1. นางพรพิมล  ยารังษี
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลชนา  ทาคำ
2. เด็กหญิงชวนพิศ  ถิระโครต
3. เด็กหญิงนริศรา  เครือแก้ว
 
1. นางสาวยุพา  สิงห์น้อย