สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุขต้อ
2. เด็กหญิงณัฐยมล  สายแก้ว
3. เด็กหญิงต้นหนาว  ธงเทียน
4. เด็กหญิงบุญรักษา  บุญเรือง
5. เด็กหญิงสุคลธวา  เพลารัมย์
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดำยา
2. เด็กหญิงปรียานุช  แก้วกัน
3. เด็กหญิงปาริเยค  สุขตั๋น
4. เด็กหญิงพัชรพร  คำแก้ว
5. เด็กหญิงสุธินี  รอดรัตนดิลก
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวริษา  สุขต้อ
2. เด็กหญิงสุนิษา  ปานันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์  ชัยลังกา
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายกรวิชญ์  สิทธิ
2. เด็กชายชัชชัย  ใจปา
3. เด็กชายณณัฐ  มาวิน
4. เด็กชายทินนกร  วงค์เรือน
5. เด็กชายธรรค์  ตีวงค์
6. เด็กชายปรเมษฐ์  สุขตั๋น
 
1. นายนิคม  โชติชื่น
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสราวุฒิ  ทาวัน
2. เด็กชายสุพิชฌาย์  ตั๋นแก้ว
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลชนา  ทาคำ
2. เด็กหญิงชวนพิศ  ถิระโครต
3. เด็กหญิงนริศรา  เครือแก้ว
 
1. นางสาวยุพา  สิงห์น้อย