สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายธนพงษ์  นามวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หลวงแบน
 
1. นางสาวยุพา  สิงห์น้อย
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายจักรพันธ์  ตุ่นเตย
2. เด็กชายณัฐชนนท์  สุวรรณ์
3. เด็กชายธีรัชชา  ดำยา
 
1. นางธนวันต์  อินต๊ะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.99 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฌา  โยธานันท์
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.32 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ต๋าคำ
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุญนิศา  ทาคำ
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงรสนันท์   ใจเร่ง
 
1. นางพรพิมล  ยารังษี
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมโน
2. เด็กชายปฏิวัฒน์  ผุยใจ
3. เด็กชายพงศ์ปณต  ทับทั่ง
 
1. นางพรพิมล  ยารังษี