สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ซอนแสน
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐอานนท์  มีมัง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ปู่หล้า
3. เด็กชายวิชชากร  ตุยทัง
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ก๋าใจ
5. เด็กชายศุภกิตติ์  ตามะ
6. เด็กชายอนุวัตร  พิมสาร
 
1. นายสรรค์ธวัฒน์  สมป้อม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เขียวมัง
2. เด็กหญิงสิริผกา  ศิริหมี
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใหม่นวล
2. เด็กหญิงมนัสชนก  มีสัตย์
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ