สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทร์ง๊ก
 
1. นางทับทิม  ชัยชนะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิทยา  สมปุก
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  น้อยสะปุ๋ง
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุตา
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำปาต๋า
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
2. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสถาพร  โนต๊ะ
 
1. นายพรชัย  อุ่่นแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.9 เงิน 7 1. เด็กหญิงชันนิกานต์  ไชยโย
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วมูล
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ถาแก้ง
 
1. นางสาววรรณภา  โกฎิคำลือ
2. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธวัชชัย  แจ่มจันทร์
 
1. นายพรชัย  แก้วอุ่น
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีระชัย  เตจาบูรณ์
 
1. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายจิณณวัตร  กบกันทา
 
1. นางสร้อยเพชร  วารี
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณี  สารอูป
2. เด็กชายมงคล  ติ๊บปั๋น
3. เด็กชายสิทธิชัย  โนทา
 
1. นายนิกร  มะโน
2. นางสาวสิริรักษ์  ปิงวัง
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ต๊ะติญญา
2. เด็กหญิงธนพร  สุกใส
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนันชัย
 
1. นายนิกร  มะโน
2. นางสาวสิริรักษ์  ปิงวัง
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพันธ์ชัย  กติกาโชติสกุล
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีแสน
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชา  สุภาแดง
2. เด็กชายเจษฎา  อินต๊ะสุรินทร์
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขันทอง  โนปุ๊ด
2. เด็กหญิงจริญญา  ธนัญชัย
3. เด็กหญิงชุลีพร  ต๋าคำแก้ว
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุกใส
5. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  โนทา
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
2. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  จงเทพ
2. เด็กหญิงกันยา  สงวนเลิศพร
3. เด็กชายพงษ์เทพ  แดงธิยะ
4. เด็กหญิงรัชดาพร  มะสะบุตร์
5. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ตุ่นกุณา
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
2. นางสุภารัตน์  คากิซากิ
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศยามล  จันทรไส
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
17 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญแทน  จันทร์แก้ว
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงกลด  โตปา
2. เด็กชายธารินทร์  อุ่นยาว
3. เด็กชายสมพงษ์  อิ่นคำมูล
 
1. นายฉัตรชัย  ตาเบอะ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แดงธิยะ
2. เด็กชายเสกสันต์  กบกันทา
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  เรือนสิงห์
2. เด็กชายวิชเยศ  ปัญญามูล
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรนัย  คำปาต๋า
2. เด็กชายพงศธร  ชัยโย
 
1. นายฉัตรชัย  ตาเบอะ
2. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฤทธิเดช  โนทา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์หวน
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรินญา   ปุกแก้ว
 
1. นางสาววิชญาพร   วรรณโกฏิ
 
24 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวริยา  อุ่นยาว
 
1. นางสาววิชญาพร   วรรณโกฏิ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สมจิตต์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กาวิน
3. เด็กหญิงนภัสกร  เจ็กกุณา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทนันชัย
2. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยโย
2. เด็กชายนพดล  หม่องคำ
3. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  กันธิยะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทนันชัย
2. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธาลวิมล  ธรรมสอน
2. เด็กชายบัลลังค์  ปุกแก้ว
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิตาภา  ใจมั่นคง
2. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์เรือน
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรหิรัณย์  ปันแดง
2. เด็กชายธนพล  สุกใส
 
1. นางสร้อยเพชร  วารี
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราศิริ  ดีมืด
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ต๋าวงค์
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทวัส  รัตนพรม
 
1. นางสร้อยเพชร  วารี
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนา  ปุ๊ดพรม
2. เด็กชายปรีชา  สุภาแดง
3. เด็กชายอานนท์  อาสาเมือง
 
1. นายพรชัย  แก้วอุ่น
2. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 12 1. เด็กชายจุลจักร  เครือปิน
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  อึ่งเว้ย
3. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีแสน
 
1. นางดารา  ปะระดี
2. นางสาคร  คำปาตา
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  คลองปัญญา
2. เด็กหญิงกันยกร  บุญเกิดวัย
3. เด็กหญิงณกัญญา  เตมีซิว
 
1. นางดารา  ปะระดี
2. นางสาคร  คำปาตา