สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสถาพร  โนต๊ะ
 
1. นายพรชัย  อุ่่นแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธวัชชัย  แจ่มจันทร์
 
1. นายพรชัย  แก้วอุ่น
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพันธ์ชัย  กติกาโชติสกุล
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีแสน
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวริยา  อุ่นยาว
 
1. นางสาววิชญาพร   วรรณโกฏิ