สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทร์ง๊ก
 
1. นางทับทิม  ชัยชนะ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุตา
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำปาต๋า
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
2. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีระชัย  เตจาบูรณ์
 
1. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศยามล  จันทรไส
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฤทธิเดช  โนทา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์หวน
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สมจิตต์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กาวิน
3. เด็กหญิงนภัสกร  เจ็กกุณา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทนันชัย
2. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราศิริ  ดีมืด
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ต๋าวงค์
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  คลองปัญญา
2. เด็กหญิงกันยกร  บุญเกิดวัย
3. เด็กหญิงณกัญญา  เตมีซิว
 
1. นางดารา  ปะระดี
2. นางสาคร  คำปาตา