สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิทยา  สมปุก
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.9 เงิน 7 1. เด็กหญิงชันนิกานต์  ไชยโย
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วมูล
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ถาแก้ง
 
1. นางสาววรรณภา  โกฎิคำลือ
2. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายจิณณวัตร  กบกันทา
 
1. นางสร้อยเพชร  วารี
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ต๊ะติญญา
2. เด็กหญิงธนพร  สุกใส
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนันชัย
 
1. นายนิกร  มะโน
2. นางสาวสิริรักษ์  ปิงวัง
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญแทน  จันทร์แก้ว
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงกลด  โตปา
2. เด็กชายธารินทร์  อุ่นยาว
3. เด็กชายสมพงษ์  อิ่นคำมูล
 
1. นายฉัตรชัย  ตาเบอะ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แดงธิยะ
2. เด็กชายเสกสันต์  กบกันทา
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยโย
2. เด็กชายนพดล  หม่องคำ
3. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  กันธิยะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทนันชัย
2. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทวัส  รัตนพรม
 
1. นางสร้อยเพชร  วารี
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 12 1. เด็กชายจุลจักร  เครือปิน
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  อึ่งเว้ย
3. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีแสน
 
1. นางดารา  ปะระดี
2. นางสาคร  คำปาตา