สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  น้อยสะปุ๋ง
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณี  สารอูป
2. เด็กชายมงคล  ติ๊บปั๋น
3. เด็กชายสิทธิชัย  โนทา
 
1. นายนิกร  มะโน
2. นางสาวสิริรักษ์  ปิงวัง
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชา  สุภาแดง
2. เด็กชายเจษฎา  อินต๊ะสุรินทร์
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขันทอง  โนปุ๊ด
2. เด็กหญิงจริญญา  ธนัญชัย
3. เด็กหญิงชุลีพร  ต๋าคำแก้ว
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุกใส
5. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  โนทา
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
2. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  จงเทพ
2. เด็กหญิงกันยา  สงวนเลิศพร
3. เด็กชายพงษ์เทพ  แดงธิยะ
4. เด็กหญิงรัชดาพร  มะสะบุตร์
5. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ตุ่นกุณา
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
2. นางสุภารัตน์  คากิซากิ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  เรือนสิงห์
2. เด็กชายวิชเยศ  ปัญญามูล
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรนัย  คำปาต๋า
2. เด็กชายพงศธร  ชัยโย
 
1. นายฉัตรชัย  ตาเบอะ
2. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรินญา   ปุกแก้ว
 
1. นางสาววิชญาพร   วรรณโกฏิ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธาลวิมล  ธรรมสอน
2. เด็กชายบัลลังค์  ปุกแก้ว
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิตาภา  ใจมั่นคง
2. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์เรือน
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรหิรัณย์  ปันแดง
2. เด็กชายธนพล  สุกใส
 
1. นางสร้อยเพชร  วารี
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนา  ปุ๊ดพรม
2. เด็กชายปรีชา  สุภาแดง
3. เด็กชายอานนท์  อาสาเมือง
 
1. นายพรชัย  แก้วอุ่น
2. นางพรพิมล  ไวยกุล