สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ทนเถื่อน
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกชพร  ต๊ะเหมือย
 
1. นางสาวรัชนี  มณีโกศล
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสงทา
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73.44 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อยู่คง
2. เด็กชายสุระชาติ  โอชะเสน
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญทา
2. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ประจักษ์วิไล
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนิพา  เกียรติทับทิว
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทิชา  บุญอยู่
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วาทอง
 
1. นายจำนงค์  ยี่นาง
2. นายจำนงค์  ยี่นาง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  ตรัยทรรศนีย์
2. เด็กหญิงสุดฟ้า  บุญตวย
 
1. นางสาววรวลัญช์  จัตุกุล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เป็งมา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ใหม่หนู
3. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วต๋า
 
1. นายสุเทพ  กันทะบุตร
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงพงศกร  ชัยคำร้อง
 
1. นางสาววรวลัญช์  จัตุกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เขียวมัง
 
1. นายเอกชัย  สายทอง
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทับพรหม
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันธกร  พรสกุลไพศาล
2. เด็กชายศุภกร  มาลี
3. เด็กชายสุธิพงษ์  จันทร์ตา
 
1. นายจำนงค์  ยี่นาง
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  พรสกุลไพศาล
2. เด็กชายสิงหา  อินเหมือน
3. เด็กหญิงสุระชาติ  โอชะเสน
 
1. นายจำนงค์  ยี่นาง
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เรือน
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  มาติ
3. เด็กชายอัศวพงษ์  ยานิวงศ์
 
1. นางสาวมนธิชา  พิศจาร