สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสงทา
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เขียวมัง
 
1. นายเอกชัย  สายทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทับพรหม
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ