สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ทนเถื่อน
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกชพร  ต๊ะเหมือย
 
1. นางสาวรัชนี  มณีโกศล
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนิพา  เกียรติทับทิว
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เป็งมา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ใหม่หนู
3. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วต๋า
 
1. นายสุเทพ  กันทะบุตร