สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73.44 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อยู่คง
2. เด็กชายสุระชาติ  โอชะเสน
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญทา
2. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ประจักษ์วิไล
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทิชา  บุญอยู่
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วาทอง
 
1. นายจำนงค์  ยี่นาง
2. นายจำนงค์  ยี่นาง
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันธกร  พรสกุลไพศาล
2. เด็กชายศุภกร  มาลี
3. เด็กชายสุธิพงษ์  จันทร์ตา
 
1. นายจำนงค์  ยี่นาง
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  พรสกุลไพศาล
2. เด็กชายสิงหา  อินเหมือน
3. เด็กหญิงสุระชาติ  โอชะเสน
 
1. นายจำนงค์  ยี่นาง
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เรือน
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  มาติ
3. เด็กชายอัศวพงษ์  ยานิวงศ์
 
1. นางสาวมนธิชา  พิศจาร